...

e-Publikácia RODIČIA

Elektronická kniha RODIČIA

Publikácia "RODIČIA - Čítajte manuál o životospráve vašich školopovinných detí" je odborná i praktická pomôcka pre rodičov, ktorá obsahuje dôležité informácie pre lepšiu starostlivosť o svoje deti. Obsah publikácie je založený na základe 139-tich vedeckých a odborných prác zo zahraničia a pre rodičov prináša dôležitý odkaz: "buďte zodpovedný za život svoj i svojich detí".

Táto pôvodne spoplatnená e-kniha bola od 21. 1. 2015 sprístupnená ako bezplatná publikácia, vzhľadom na jej zastaralejší obsah.

Čo prináša kniha rodičovi - čitateľovi

Kniha je založená na najnovších poznatkoch z dôveryhodných zdrojov, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou nie sú zmanipulované pre prospech ich zadávateľa (lobistu), čo sa vo svete "vedy" stáva nie zriedkavým javom. Publikácia obsahuje veľmi veľké množstvo interaktívnych odklikov na ďalšie zdroje cenných informácii, ktoré by si mal čitateľ otvoriť a prečítať. Čitateľ tak získa lepší, širší a ucelenejší prehľad o problematike zdravia i výživy, ktorá má pri podrobnejšom skúmaní oveľa komplexnejší charakter.


Kniha obsahuje aj odkliky na ďalšie užitočné dokumenty rôzneho charakteru, kde za tie najviac užitočné považujeme:

 • vzorové prednášky pre učiteľov na témy zdravia, výživy a životosprávy,
 • vzorové video recepty dostupné aj v textovej forme,
 • vzorový nákupný košík pre celú rodinu
 • a ďalšie užitočné informácie i praktické odkazy.

 

Čo ďalšie zistíte prečítaním tejto publikácie?

Kto je ideálny čitateľ publikácie?

O čom sú jednotlivé kapitoly?

 

Prečítaním tejto publikácie zistíte:

 • prečo je dostatok vedomostí o životospráve pre vás a vaše deti tak veľmi dôležitý a ako tieto vedomosti rozhodujú o vašom živote,
 • aké druhy inteligencie existujú a prečo tak veľmi ovplyvňujú zdravie a vašu schopnosť zarábať peniaze, to isté bude raz platiť aj pre vaše deti,
 • aký negatívny sociálny aj ekonomický dopad má na vás 
a vaše deti nadváha a obezita,
 • ako diagnostikovať nadváhu a obezitu u vašich detí,
 • prečo je epidémia obezity taká veľká a ktoré silné ekonomické faktory ju ovládajú a vedome vytvárajú obezogénne prostredie,
 • ako si s touto zámerne nevhodne orientovanou ekonomikou poradíte pomocou vášho nového životného štýlu wellness,
 • ako zlepšiť životosprávu vás i vašich detí (zvyky, pohyb, výživa, tekutiny),
 • ako zlepšiť stravovacie návyky vašich detí,
 • ako funguje výživa,
 • ako môžete zlepšiť kondíciu vás i vašich detí,
 • ktoré vedomosti o výžive sú pre vás limitujúcim faktorom pre realizáciu optimálneho životného štýlu wellness,
 • ako nesmierne negatívne na vás i vaše deti vplýva cukor a ďalšie sladidlá,
 • prečo nie je cholesterol váš nepriateľ a čo o ňom potrebujete vedieť,
 • ako sa postarať o vaše dieťa a aké jedlá mu máte pripravovať aj keď trpí nadváhou,
 • čo by ste v súvislosti s výživou mali mať pod kontrolou,
 • ako telo dôkladne regenerovať spánkom,
 • ako by mohol vyzerať ideálny obsah nákupného košíka pre vašu rodinu,
 • aké zmeny by bolo žiaduce urobiť na školách, aby sa vaša snaha uplatnila aj v školskom prostredí a vaše deti začali správny životný štýl brať ako samozrejmosť
 • a aké kroky môžete urobiť ešte dnes, aby ste vykročili na novej ceste, ktorú odteraz spoločne voláme wellness.

Hlavná téma publikácie:

V deťoch je naša budúcnosť, ale za budúcnosť našich detí sme zodpovední my.

Kto je ideálny čitateľ publikácie

Všetci rodičia, ktorí majú školopovinné deti od 5 do 18 rokov. Publikáciu by mali čítať predovšetkým ženy. Zmysel publikácie je zmeniť uhoľ pohľadu rodiča na oblasť výživy a životosprávy seba i svojich školopovinných detí. Po prečítaní publikácie by mal rodič prehodnotiť aktuálny spôsob rodinného stravovania, jedlo ktoré sa varí i nakupuje, preskúmať a posúdiť aj vhodnosť náhodných zdrojov výživy, s ktorými sa dieťa stretáva mimo domova (školské jedálne, automaty, bufety a iné).

O čom sú jednotlivé kapitoly

Kapitola prvá s názvom: "V deťoch je naša budúcnosť", objasňuje súvislosti medzi dobrým zdravým a kvalitou myslenia. Kvalita myslenia sa premieta nielen do pracovného života a na schopnosť zarábať peniaze, ale aj na výšku životného komfortu v podobe plného pocitu zo zdravia. Najdôležitejšia myšlienka prvej kapitoly je: "buď zodpovedný za svoj život". Kapitola ďalej poukazuje na sociálny, ekonomický i psychický dopad na život jedinca a možné riziká spojené s nevhodným životným štýlom (nadváha, obezita, neprenosné ochorenia a iné). 
Kapitola poukazuje na dramatickú zmenu v spôsobe stravovania za posledných 50 rokov a na odklon od prírodných zdrojov výživy, ako na jeden z hlavných dôvodov problematiky. Jeden z problémov je aj zákerne orientovaný marketing lacných a rýchlych potravín, ktorých chute sú zámerne a umelo vykonštruované. Obeťou tohto marketingu sú najmä bezbranné deti, ktoré sa stávajú na týchto chutiach závislé. Takto orientovaný marketing, nízka aktivita detí a žiadna, alebo slabá edukácia o výžive a životospráve, tvorí obezogénne prostredie, ktorého obeťou je dnes už každé desiate dieťa na Slovensku. Otázna je diagnostika detí, ktorá môže mať značné nedostatky, čo v praxi znamená, že detí s nadváhou a obezitou môže byť oveľa viac. 
Na záver kapitoly autor pozitívne vysvetľuje, ako si s touto nevhodne orientovanou ekonomikou a stavom rodičia poradia vďaka novému životnému štýlu s názvom wellness.

Druhá kapitola s názvom: "Osobnosť dieťaťa" poukazuje na fakt, ako dospelý človek, či už ako rodič alebo iná dospelá osoba ktorá prichádza do kontaktu s dieťaťom (napríklad učiteľ), ovplyvňuje svojim postojom a správaním kvalitu života detí. Kapitola objasňuje súvislosť medzi výchovou, inteligenciou, emočnou inteligenciou a kľúčovými obdobiami v živote dieťaťa. V kapitole sa dozviete aké druhy inteligencie existujú a ako veľmi tieto druhy inteligencie ovplyvňujú náš život. Najcennejšia myšlienka tejto kapitoly je, že aj to najhoršie učiace sa dieťa má potenciál génia. Každý je múdry i hlúpy svojím spôsobom a preto je potrebné hľadať ideálny spôsob, ako do hlavy dieťaťa dopraviť cenné a dôležité informácie, ktoré môže vo svojom živote okamžite použiť a rozvíjať svoj potenciál, talent i zručnosti.

Tretia kapitola s názvom: "Nový štýl výchovy" objasňuje ako ľudský mozog funguje a prečo sa deti niekedy (alebo väčšinou) nesprávajú tak, ako si želáme. Táto krátka kapitola má slúžiť len ako inšpirácia a dopĺňa celkový pohľad na komplexnú výchovu, kde zaraďujeme aj schopnosť detí učiť sa nové poznatky, predovšetkým z oblasti výživy a životosprávy. Autor v kapitole objasňuje prečo je sloboda vo výchove detí dôležitá a čo určuje jej hranice. Cieľom kapitoly je pomôcť deťom, prostredníctvom zodpovedných osôb, nadobudnúť správne postoje, sebadôveru i zvyky k vlastnému zdraviu, ukotvené na celý život.

Posledná najrozsiahlejšia kapitola s názvom: "Manuál k životospráve vašich školopovinných detí", je praktická kapitola, plná konkrétnych návodov, rád aj inšpirácii. Obsahuje prevratné informácie z oblasti zdravia, ktoré narúšajú doterajší spôsob uvažovania a vyvracia mýty a omyli, ktoré môžu poškodzovať zdravie nielen detí, ale aj ich rodičov. Najdôležitejšia myšlienka kapitoly je trochu nelichotivá, že deti sú vizitkou svojich rodičov. Význam týchto slov je ľahko zrozumiteľný v súvislosti s tým, že rodičia majú nesmierny vplyv nad stravovaním a životným štýlom svojich detí.
V kapitole sa rodič dozvie ako presne diagnostikovať svoje dieťa v domácich podmienkach, alebo pomocou odborných vyšetrení a aké základné informácie je dôležité o svojich deťoch evidovať a v dlhodobom horizonte porovnávať. Kapitola obsahuje aj konkrétne návody, ako riešiť problém nadváhy a obezity detí. Objasňuje kroky, ktoré je nutné nasledovať pre zlepšenie aktuálneho stavu i trvalé vyriešenie problému. Autor v kapitole uvádza aj praktické skúsenosti s dlhoročnými klientmi, vysvetľuje problematiku na názorných príkladoch a uvádza konkrétne návody ako zlepšiť fyzickú kondíciu i stravovanie detí v škole, doma i mimo domova. Kapitola obsahuje všetky dôležité informácie pre realizácie optimálnejšieho životného štýlu detí aj rodičov od stravovania cez zvyky až po regeneráciu spánkom.
V kapitole sa okrem iného čitateľ dozvie aj základy problematiky vo výžive, porozumie jednotlivým pojmom a pochopí aký vplyv majú na neho základné tri živiny: bielkoviny, sacharidy, tuky. Čitateľ zistí, čo je cieľom týchto živín vo výžive a ako sa dá zmenou ich vzájomného pomeru dosiahnuť lepšie výsledky v súvislostiach s nadváhou a obezitou.
Záver kapitoly obsahuje názorné recepty, dokonca aj vo video ukážkach, vzorové nákupné košíky pre celú rodinu a návrhy, ako zlepšiť stravovanie detí nielen v škole. Recepty rešpektujú všetky v knihe uvádzané výživové princípy a najnovšie vedecké poznatky z fyziologického vplyvu výživy na zdravie stravníka. 

Na záver kniha obsahuje sumár najdôležitejších myšlienok, ktoré sa v knihe vyskytujú a taktiež zhrnutie všetkých dôležitých odklikov na ďalšie odkazy, aby ich čitateľ nemusel hľadať v publikácii.

Obsah publikácie RODIČIA

Prvá KAPITOLA: 
V deťoch je naša budúcnosť ... 6
• Kvalita myslenia ... 7
• Aká je najlepšie platená práca na svete ... 7
• Ako vedomosti rozhodujú o našom živote ... 7
• Svet, peniaze a zdravie ... 8
• Skrytá nadváha a obezita ... 8
• Ekonomický, sociálny i psychický dopad obezity a nadváhy ... 9
• Premakaný marketing ... 10
• Odklon od prírodných zdrojov ... 11
• Programy otvorené na Slovensku ... 11
• Wellness revolúcia ... 13

Druhá KAPITOLA:
Osobnosť dieťaťa ... 15
• Výchova a emočná inteligencia ... 16
• Inteligencia IQ verzus EQ ... 16
• Najcennejšia schopnosť ... 16
• Netrestajúca výchova ... 17
• Druhy inteligencie a schopnosť zarábať peniaze ... 18
• Sedem druhov inteligencie, ktoré môžete pomáhať rozvíjať svojim deťom ... 19

Tretia KAPITOLA:
Nové trendy vo výchove ... 21
• Ako mozog vplýva na rozhodovanie ... 21
• Prečo sa deti nesprávajú vždy tak, ako si želáme ... 21
• Sloboda vo výchove ... 22
• Mieru slobody určuje vek a schopnosti dieťaťa ... 22
• Aké slová potrebujú vaše deti počuť ... 22

Štvrtá KAPITOLA:
Manuál k životospráve vašich detí ... 24
• Diagnostika nadváhy a obezity detí a mládeže ... 24 
• Sumár - čo všetko by ste mali vedieť o zdravotnom stave vášho dieťaťa ... 27
• Čo spôsobuje že deti majú nadváhu a obezitu ... 29
• Redukcia telesného tuku ... 32
• Zlepšite fyzickú kondíciu vašich detí ... 33
• Zlepšite stravovacie návyky vašich detí ... 36
• Ako funguje výživa ... 37
• Nedovoľte svojim deťom stať sa cukroholikom ... 38
• Niekoľko závažných spôsobov, ako vám cukor môže poškodiť zdravie ... 41
• Základné vedomosti o sacharidoch, ktoré potrebujete vedieť najviac ... 43
• Ako postupovať pri príjme sacharidov pri nadváhe a obezite detí ... 45
• Strašiak cholesterol ... 46
• Pitný režim dieťaťa ... 49
• Dôkladná regenerácia spánkom ... 49
• Dostatok vedomostí, polovica úspechu ... 51
• Čo by ste v súvislosťou s výživou dieťaťa mali mať pod kontrolou ... 52
• Prednášky pre učiteľov a vaše deti ... 55
• Ako by mohol vyzerať ideálny nákupný košík pre vašu rodinu ... 56
• Ako by mohli vyzerať prvé kroky k riešeniu problému stravovania na školách ... 57

Sumár všetkých cenných informácii, ktoré sme vám poskytli ... 58
Jedným kliknutím získajte ešte raz všetky užitočné dokumenty a odkazy ... 59
Aký pocit, realitu a stav mysle vám vieme ešte pomôcť získať ... 60
Zoznam bibliografických odkazov ... 61

Upozornenie: texty v modrej farbou sú miesta s odkazmi na ďalšie zdroje užitočných informácii, ktoré vám odporúčame preštudovať. Väčšina z nich je v angličtine, niektoré web stránky si vyžadujú registráciu. Odporúčame vám na nich registrovať sa a pokračovať vo vzdelávaní.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

 • A4 formát
 • 64 strán
 • spracované na základe 139 vedeckých 
a odborných publikácii
 • grafi + obrázky
 • ISBN: 978-80-970229-1-4
 • EAN: 9788097022914
 • informácie ktoré zlepšia zdravie Vašich detí i Vás k lepšiemu

PRIDANÁ HODNOTA PUBLIKÁCIE

Publikácia obsahuje aj rôzne užitočné dokumenty a odkazy, ktoré získate kliknutím priamo v elektronickej publikácii:

 • prednáška pre učiteľov: Čo dnes zješ, zajtra si oblečieš
 • prednáška pre učiteľov: Osobný strážca zdravia, imunitný bodyguard
 • prednáška pre učiteľov: Dobrá životospráva: jedlo, pohyb, spánok
 • vzorové recepty pre vás doma a pre školské bufety
 • vzorový obsah nákupného košíka pre vašu rodinu
 • ukážka video receptu ovsené vločky
 • ukážka video receptu špaldová krupica
 • upútavka k šokujúcemu dokumentárneho filmu o jedle FOOD,inc
 • a mnoho ďalších užitočných odkazov pre vás...

 

Stiahnite si publikáciu
Aby ste mohli stiahnuť publikácie, musíte byť prihlásený ku svojmu používateľskému účtu.

Vytvorte si účet

Dôležité informácie pokiaľ ste tu prvý krát:

 1. Ako prvý krok k vytvoreniu osobného účtu sa registrujte TU
 2. Ak ste sa už registrovali a podarilo sa vám zabudnúť svoje heslo, môžete si vygenerovať nové heslo TU
 3. Ak máte iné problémy s prihlasovaním alebo máte technické návrhy na zlepšenie našej webovej stránky, kontaktujte nás.
Vytvorte si účetVyhľadávanie

NAŠE PROJEKTY

Vlado
Tina

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.

Rozumiem